Thu Thủy

Đăng Vinh
12/01/2016
Hoàng Thành
12/01/2016

Thu Thủy

Em yêu thích tiếng nhật, cảm ơn trung tâm Nhật ngữ AOI CORP rất nhiều ạ!